Οι μετρήσεις παροχής νερού, αναγκαία προϋπόθεση για την μελέτη αύξησης χωρητικότητας φράγματος Λιβαδίου

 


Το φράγμα Λιβαδίου, ένα σημαντικό για την περιοχή έργο ταμίευσης επιφανειακού νερού, κατασκευάστηκε από την ΔΕΒ Λάρισας με τεχνικό Σύμβουλο την ΔΕΗ Α.Ε/ΔΑΥΕ/ΚΕΨΕ Θεσσαλίας, ολοκληρώθηκε το 2006 και άρχισε να λειτουργεί το 2007 με την παράδοση του σύγχρονου δικτύου άρδευσης.

Πρόκειται για λιθόρριπτο  επίχωμα με αργιλικό πυρήνα, ανάντη & κατάντη φίλτρα από επεξεργασμένο αμμοχάλικο & σώματα στήριξης από λιθορριπή & αμμοχάλικα ποταμού.

Το έργο λειτουργεί ήδη για περισσότερα από 12 χρόνια εξασφαλίζοντας περίπου 1.400.000 m3 κάθε χρόνο, συμβάλλοντας στην άρδευση (δια βαρύτητος) 4.000 στρεμμάτων περίπου, χωρίς την παραμικρή κατανάλωση ενέργειας.

Ο μέσος ετήσιος όγκος απορροής της λεκάνης είναι μεγαλύτερος από 1.400.000 m3 (σύμφωνα με την υδρολογική μελέτη και τις μετρήσεις από το 1986) και το φράγμα υπερχειλίζει κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

Ταυτόχρονα,  στην στέψη του εκχειλιστή του φράγματος υπάρχει διαθέσιμο αρκετό ελεύθερο ύψος πάνω από την μέγιστη στάθμη πλημμύρας. Το γεγονός αυτό δίνει την δυνατότητα αύξησης του όγκου ταμίευσης,  με την αξιοποίηση τεχνικών που εφαρμόζονται διεθνώς σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Μία από τις πλέον αξιόπιστες τεχνικές παγκοσμίως, είναι η εγκατάσταση συστήματος αύξησης χωρητικότητας ταμιευτήρα μέσω της τεχνολογίας ελεύθερων επικαθήμενων και αυτόματα ανατρεπόμενων θυροφραγμάτων (Raygates), στον υπερχειλιστή του Φράγματος.

Η τεχνολογία αυτή, που δεν χρησιμοποιεί κανενός είδους ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, εκμεταλλεύεται τις πιέσεις και τις δυνάμεις που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια μιας πλημμύρας για τη λειτουργία τοποθετημένων θυροφραγμάτων τύπου στέψης λαβυρίνθου, Raygates.

Σύμφωνα με έκθεση του τεχνικού γραφείου «Θεσσαλική Γεωτεχνική», με τα θυροφράγματα  ύψους πλάτης 1.00 m το καθένα, θα δημιουργηθεί ένα υδατοστεγές διάφραγμα κατά μήκος των 30.00 m της στέψης του υπερχειλιστή και η στάθμη του ταμιευτήρα θα μπορεί να φθάσει μέχρι τα +687.00 m (απόλυτο υψόμετρο) από τα +686.00 m που είναι το σημερινό θεωρητικά μέγιστο υψόμετρο λειτουργίας του ταμιευτήρα πριν αρχίσει να υπερχειλίζει.

Με την παρέμβαση αυτή η ωφέλιμη χωρητικότητα του ταμιευτήρα του Λιβάδι θα αυξηθεί πρακτικά, σύμφωνα με την καμπύλη στάθμης - όγκου του μελετητή, κατά (260.000x1.00) = 260.000 m3, δηλαδή αύξηση κατά 19% περίπου σε σχέση με τον σημερινό  ωφέλιμο όγκο του ταμιευτήρα.

Η πρόσφατη μέτρηση της παροχής (δες σχετικό ρεπορτάζ στο ypaithros.gr) του χειμάρρου «Λάκκα» στην περιοχή της γέφυρας «Μαρούλι», από τον γνωστό για  ανάλογες εθελοντικές πρωτοβουλίες στην περιοχή Ελασσόνας Πολιτικό/Υδρολόγο Μηχανικό Θωμά Παπαλάσκαρη,  είναι ενθαρρυντική.

Θα πρέπει όμως να ακολουθήσει μια σειρά από νέες μετρήσεις που θα επιβεβαιώσουν τις δυνατότητες αύξησης του ωφέλιμου όγκου του ταμιευτήρα Λιβαδίου και με σχετική μελέτη θα τεκμηριώσουν την οικονομική ευστάθεια του εγχειρήματος.

Προς την κατεύθυνση αυτή την αρμοδιότητα και την ευθύνη έχει η Δημοτική αρχή Ελασσόνας !

Ενημερωθείτε για τα νέα του blog "Νερά - Γεωργία - Περιβάλλον" :

- Από την σελίδα μας στο fb

- Από την ομάδα μας στο fb


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας για το blog ή/ και τις αναρτήσεις εδώ :

Δημοφιλέστερες Αναρτήσεις